Anbi

Anbi Stichting de Stadscamping
Stichting de Stadscamping heeft een aanvraag lopen om voor door de Belastingdienst aangewezen te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting de Stadscamping zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Verzameldende gegevens t.b.v. ANSI status Stichting de Stadscamping
– RSIN/Fiscaal nummer: 856940380
– Contactgegevens

Bezoekadres:
Hertzogstraat 14
1782 RN Den Helder

Algemeen
T: 0630016700
E: info@destadscamping.nl

-Statutaire doelstelling: (Statuten)

-Bestuurssamenstelling: om zo transparant mogelijk te werken zijn er verschillende bestuurders, ieder met een eigen taak.

Taken van het bestuur: Het bestuur van Stichting de Stadscamping is het hoogste orgaan binnen Stichting de Stadscamping.
• Bepalen van het algemeen beleid binnen de stichting.
• Toezicht op het beheer van de organisatie
• Vaststellen van het bestedingsbeleid, begroting en jaarrekening.

Bestuur Stichting de Stadscamping:
dhr. F. van der Vorst (voorzitter)
dhr. G. Baker (Penningmeester)
mevr. I. Jonkheer (secretaris)

-Beloningsbeleid:
Stichting de Stadscamping heeft 20 betrokken vrijwilligers die zich inzetten op vrijwillige basis voor het verrichten van werkzaamheden vanuit hun eigen expertise voor de Stadscamping. Hier staat geen financiële vergoeding tegenover, wel zullen wij onze vrijwilligers jaarlijks bedanken voor hun inzet met een uitje en/of een geschenk.

Hoofdlijnen en beleidsplan
Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting de Stadscamping. Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten. Het beleid zal 10 per jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Het al dan niet herzien van dit beleid zal gebeuren binnen 6 maanden na afsluiting van ons boekjaar. Daarmee heeft Stichting de Stadscamping een kort durend beleidsplan en beleidsvoering van telkens 1 jaar. Indien er niets gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het dan huidige beleid actief.

Hoofdlijnen beleidsplan
Missie
1. De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van een stadscamping in de regio Noordkop tijdens de zomervakantie.
b. door het samenbrengen van stadsgenoten van verschillende sociale klassen. het verbeteren van de maatschappelijke voorwaarden in de gehele stad.
c. het stimuleren van talentontwikkeling en het geven van cultuureducatie aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het toegankelijk maken van persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van stadsgenoten.
a. het toegankelijk maken van persoonlijke ontwikkeling en creativiteit voor de jeugd en in het bijzonder kinderen in een achterstandspositie op het gebied van beeldende kunst. natuur, theater en muziek.
b. het geven van workshops oa dans, schilderen, knutselen en koken.
c. het houden van uitvoeringen en exposities van hetgeen kinderen hebben gemaakt.
d. onderhouden van een website

Stichting de Stadscamping gaat in haar werkwijze uit van de volgende uitgangspunten:

– Algemeen belang
De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

– Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting werft per project/camping gelden via fondsen en giften.

– Gescheiden vermogen
Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten.

– Bestedingscriterium
Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

– Onkostenvergoeding
De beloning voor bestuurders en vrijwilligers is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

– Opheffing Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

– Integriteitseisen
Alle betrokkenen (bestuursleden en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteitseisen. – Administratieve verplichtingen De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.

Publicatieverplichting
De stichting zal haar gegevens publiceren via de website https://destadscamping.nl/ en de financiële verantwoording via het ANBI publicatieportaal.

– Taakstelling bestuur
Een beschrijving van de taakstelling en bestuur verhoudingen is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de mail